ADRESWIJZIGINGEN
Op school houden wij uiteraard een leerling-administratie bij. Om deze gegevens zo actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u dringend om adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummers et cetera direct door te geven. Het liefst via mailadres zandheuvel@o2a5.nl
 
 
BATTERIJEN
Op school kunt u in de verzameltonnen lege batterijen kwijt. Met de lege batterijen verdienen we punten om speelgoed mee te kopen.
 
BESMETTELIJKE ZIEKTES
Af en toe doen zich besmettelijke kinderziektes voor( mazelen, kinkhoest, waterpokken en dergelijke). De school wil graag zo snel mogelijk ingelicht worden als dit voorkomt, zodat zo nodig  gepaste maatregelen( in overleg met een huisarts/GGD) kunnen worden genomen.


BRENGEN EN HALEN VAN DE LEERLINGEN
Om 08.20 en 13.05 uur gaat de eerste bel. De schooldeur gaat dan open en de leerlingen worden ontvangen door de leerkrachten. 08.27 en 13.12 uur gaat de tweede bel, zodat iedereen weet dat we bijna  met de les gaan beginnen.
Om 12.00 en 15.15 uur gaan de school uit. De leerlingen van groep 1, 2 en 3 worden naar het hek gebracht. De leerkrachten zien er op toe dat de leerlingen worden opgehaald. Zorgt u dat u aan het hek staat om uw kind op te halen? Na de kerst gaan de leerlingen van groep 3 zelfstandig naar buiten.
U wordt vriendelijk verzocht om buiten te wachten en niet binnen; dit vanwege de onrust in de hal.
Vanaf groep 6 in het kader van de zelfstandigheid de leerlingen zelfstandig naar binnen laten gaan.
Uiteraard kunt u kort even wat met de leerkracht bespreken, maar voor uitgebreide gesprekken is vlak voor schooltijd geen ruimte. Maak dan even een afspraak!
 
BEGINNENDE GELETTERHEID
In groep 1 en 2 wordt gewerkt  aan 'beginnende geletterdheid'.  Dit betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Het doel is niet kleuters al te leren schrijven en lezen.  Wel worden de kleuters op een speelse manier voorbereid op het taal- en leesonderwijs in groep 3. Er wordt veel voorgelezen en gewerkt in de taal-leeshoek. Er worden spelletjes met letters en woorden gedaan, de juf schrijft woorden of zinnen bij tekeningen van de kinderen, er wordt gerijmd. De kinderen worden spelenderwijs bewust gemaakt van klanken en letters. Als uw kind ( vaak in groep 2!!) al belangstelling toont voor het schrijven van letters vragen we u wel  erop te letten dat het de goede letters gebruikt. Als ze blokletters leren schrijven  kan dit nadelig zijn voor de schrijfontwikkeling bij de echte schrijfletters. Stimuleer dan dat ze schrijven met de volgende letters:
a – b- c- d- e – f – g – h – i – j – k – l – m – n – o – p – q – r – s – t – u – v – w – x – y – z
 
 
  BUITENSCHOOLSE OPVANG
Op de website (informatie > buitenschoolse opvang ) kunt u meer lezen over hoe de buitenschoolse opvang is georganiseerd. De Lingewaalse scholen hebben hiervoor contacten met een aantal BSO-organisaties. Voor meer info zie de website.
 
 
COMPUTER
De leerlingen werken vanaf groep 1 met computers. In de kleutergroepen doen de kinderen educatieve spelletjes. Verkennend ontdekken staat hierbij centraal. In de overige groepen komt de nadruk meer te liggen op oefenen en het verwerken van informatie. De school beschikt over een netwerk en er zijn per groep 4 of 2 computers beschikbaar. Er is een internetprotocol met duidelijke regels voor het veilig gebruik van internet.
 
 
DIEREN OP SCHOOL
 
Tegenwoordig zijn leerlingen wat sneller allergisch voor bijvoorbeeld dieren. Daarom willen we, zowel voor dier als leerling, geen dieren in school. We hebben begrip voor het feit dat leerlingen hun nieuwe huisdier even willen laten zien. Bespreek dit echter van te voren even met de groepsleerkracht.
 
EHBO & BHV
Mocht er op school een ongeluk(je) gebeuren dan handelen we als volgt:
-Is het niet ernstig, dan behandelt één van de leerkrachten de leerling.
-Is het ernstiger, dan worden de ouders gebeld. Zijn deze onbereikbaar dan gaat een teamlid met het kind naar de dokter of EHBO-afdeling van het ziekenhuis. De ouders worden dan zo snel mogelijk ingelicht.
Zijn ouders/verzorgers onbereikbaar, dan bellen we naar de door hen aangewezen contactpersonen.
Op de Zandheuvel is een aantal leerkrachten in het bezit van een BHV-diploma. De school heeft een ontruimingsplan en organiseert minimaal drie keer per jaar een ontruimingsoefening.
 

FIETSEN NAAR EN OP SCHOOL
 
Alleen als u het noodzakelijk acht, mag uw kind met de fiets naar school komen. De ruimte in de fietsenstalling is echter beperkt, zodat de fietsen van kinderen die te ver van school wonen en die hun fiets dus echt dagelijks nodig hebben, soms buiten de stalling blijven staan. Wilt u hiermee alstublieft rekening houden? Tenslotte wijzen wij u erop, dat de school niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan de fietsen of zoekraken van de sleuteltjes! Ook zetten wij geen fietsen binnen die 's middags vergeten worden. Er mag niet gefietst en gestept worden op het schoolplein!
 
KINDERFYSIOTHERAPIE
De nieuwe fysiotherapiepraktijk in het gezondheidscentrum van Asperen heeft een eigen kinderfysiotherapeute. Deze werkt op maandag en woensdag (tel: 0345-618257). Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over de fijne of grove motoriek van uw kind, dan kunt u gerust ook bellen.
Meer informatie vindt u op hun site.  Fysiotherapie zit in het basispakket. De eerste 18 behandelingen worden vergoed.
 
GESCHEIDEN OUDERS
De vorderingen van een kind worden in eerste instantie met de verzorgende ouder besproken. We gebruiken op school het systeem, waarbij gescheiden ouders beiden de post ook per mail ontvangen. De school wil de communicatie met de ouders zo goed mogelijk regelen en verzoekt gescheiden ouders overleg te plegen met elkaar over de oudercontacten. Indien één of beide ouders wenst af te wijken van wat nu gebruikelijk is, verzoeken wij hen dit in overleg met elkaar schriftelijk aan de school mee te delen.
De school is verplicht om desgevraagd informatie te verstrekken inzake belangrijke feiten en omstandigheden aan de niet-verzorgende ouder. Deze verplichting is er niet, wanneer het belang van het kind zich daartegen verzet. Het besluit om geen informatie aan de niet-verzorgende ouder geven, dient wel gebaseerd te zijn op een gerechtelijke beschikking.
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN
Elk schooljaar blijven tal van spullen achter op school, zoals kledingstukken, broodtrommels, bekers, tassen met inhoud, schaatsen. Wij raden u aan om spullen te merken met naamstickers o.i.d.. De doos met gevonden voorwerpen gaat regelmatig de klassen rond en alles wat dan nog achterblijft wordt weggegooid. Het krat met spullen staat in de grote hal.
 
GESPREK AANVRAGEN MET DE LEERKRACHT
Het team van ‘de Zandheuvel’ vindt goede contacten met de ouders van groot belang.
Ouders kunnen voor schooltijd even kort overleggen met de leerkrachten, maar als er meer tijd voor nodig is of als de leerkracht geen tijd heeft, kan er een afspraak gemaakt worden om na schooltijd verder te praten. 
 
 
GEZONDE VOEDING
In de pauze wordt gezamenlijk wat gegeten en gedronken. Uiteraard proberen we op school gezond gedrag en gezonde voeding te stimuleren. Daarom bestaat  op school de "vrijdag-fruitdag". Op deze dag nemen alle kinderen als tussendoortje een stuk fruit mee om in de pauze op te eten. Wat we zeker niet willen op school is priklimonade en snoep tijdens de pauze. Zorgt u er ook even voor dat duidelijk is van wie welk pakje is, door er een naam op te schrijven. Overigens is het, om de afvalberg kleiner te maken, ook handig om i.p.v. pakjes een beker met drinken mee te geven.
 
GYMNASTIEK
De groepen 1 en 2  hebben elke dag bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben elke dinsdag  en vrijdag  gymnastiek in de gymzaal bij het voetbalveld. Gymkleding is vanaf groep 3 verplicht; gymschoenen (gr 1 t/m 8 > WITTE ZOOL!!) zijn voor alle kinderen verplicht. Bij de kleuters het liefst met klittenband/zonder veter.
 
HUISWERK
We maken onderscheid tussen verplicht huiswerk en huiswerk wat geadviseerd wordt door leerkrachten. Ondersteuning thuis is van groot belang. Voorlezen aan uw kind is een zeer zinvolle activiteit om de taalvaardigheid, woordenschat en het begrijpend lezen te stimuleren.
Naast voorlezen is samen lezen vanaf groep 3 ook van belang. Kinderen die veel lezen thuis halen aanzienlijk betere resultaten, dan kinderen die thuis minder lezen.
 
Alle woordpakketten van onze spellingmethode (gr 4 t/m 8)  kunnen thuis geoefend worden met het programma Bloon. Zo kan er extra geoefend worden.
In groep 4 en 5 leren de leerlinge tafels. De ouders/verzorgers worden hier door de leerkracht van op de hoogte gesteld, zodat ze thuis kunnen oefenen.
 
Het echte verplicht huiswerk begint in groep 6. Dit zijn o.a leertoetsen voor de zaakvakken. De toetsen staan op de website aangegeven en ook samenvattingen zijn daar beschikbaar.
Voor de overgang naar het Voortgezet Onderwijs is het van groot belang dat het huiswerk serieus opgepakt wordt en u kunt als ouders/verzorgers daar uiteraard bij helpen.
 
 
HONDEN
In verband met de veiligheid en hygiëne voor de kinderen willen wij u vragen ervoor te zorgen dat uw hond niet in school of op het schoolplein komt.
 
 
HOOFDLUIS
Heeft een leerling op school hoofdluis, dan zal zo snel mogelijk maatregelen genomen moeten worden om besmetting van anderen te voorkomen. We werken daarvoor met een protocol. Op school is een groepje ouders (de "luizenmoeders") actief bezig met het luizenprobleem. Ze controleren de kinderen na elke vakantie (‘LUIZEN PLUIZEN’), controleren na een melding van besmetting en geven informatie. Uiteraard is het wel noodzakelijk dat ouders samenwerken met de "luizenmoeders” om het luizenprobleem zo veel mogelijk in de hand te houden. De contactpersoon voor problemen op dit gebied is Carolien Wessels. U kunt haar via school bereiken. We verwachten van u als u thuis een luizenprobleem constateert dat u contact op neemt met school zodat wij actie kunnen ondernemen. Samen kunnen luizenepidemieën tegengegaan worden. Verder willen we benadrukken dat er zeker niet geheimzinnig over gedaan moet worden en dat iedereen er mee te maken kan krijgen.
De leerlingen krijgen vanaf groep 1 een eigen luizenzak, die gebruikt wordt om jas, sjaal e.d in te bewaren.
 
Intern begeleider
De intern begeleider, Yvonne de Kreij,  wordt ook wel zorgcoördinator genoemd.  Zij coördineert de leerlingenzorg in de breedste zin van het woord. Ze ondersteunt leerkrachten in de klas, geeft advies bij vragen over een individuele aanpak van kinderen en  coacht leerkrachten om hun vaardigheden te verbeteren. Samen met de directeur bespreekt ze de resultaten op schoolniveau.
 
jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
 
Logopedische screening
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere logopedische hulp in een vrije vestiging gewenst is.
 
Gezondheidsonderzoeken 
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.
 
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met
de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en de folder 'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'.
Ouders kunnen op eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een afspraak voor maken via het planbureau: (0344) 69 87 45 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
 
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de beurt is.
 
Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.
 
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via (0344) 69 87 45 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school.
 
Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).
 
 
Klassendienst
Alle kinderen krijgen wekelijks een kleine taak. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ook verantwoordelijk voelen voor het lokaal.
De taak is zichtbaar op de gele maatjesborden die in alle klassen hangen. Eens in de 2 weken krijgen de kinderen een andere taak. (uitdelen van schriften en materialen, bord schoonmaken, schoolplein opruimen, ramen sluiten, computers afsluiten, e.d..)
Het kan gebeuren dat de kinderen (vanaf groep 3) wat later klaar zijn. Als dit problemen geeft (kinderen worden opgehaald of gaan naar de naschoolse opvang), dan wordt daar uiteraard rekening mee gehouden.
 
KLEDING
Het is dus aan te raden om uw kind makkelijke en niet kwetsbare of dure kleding aan te trekken. Hierdoor wordt, zeker in de onderbouw, toiletbezoek en omkleden bij gym eenvoudiger.
In de onderbouw worden voor knutselwerkjes schorten gebruikt, maar dit kan toch niet helemaal voorkomen dat er af en toe verf of lijm op de kleding komt. Houdt u dus rekening met de wasbaarheid van de kleding. Wij vragen u dringend om kaplaarzen en andere veel op elkaar lijkende kleding van een naam voorzien. Rubber kaplaarzen worden in de school niet gedragen. Deze worden onder de kapstok gezet. Geeft U Uw kind ander schoeisel mee voor in het gebouw? Om verwisseling te voorkomen graag de naam van uw kind in de laarzen schrijven.
 
 
 LEERPLICHT & VERLOF
Sinds de invoering van de basisschool zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig; dit houdt in dat leerlingen naar school moeten. Ook bij reeds ingeschreven vierjarigen zijn ouders verplicht te zorgen voor geregeld schoolbezoek.
Als uw zoon/dochter om een andere reden dan ziekte of doktersbezoek de school niet kan bezoeken, moet u ruim van tevoren  een formulier komen halen bij de directeur  of downloaden van de website en dat ingevuld weer afgeven. Op de website kunt u hier ook meer over lezen.
 
MEDISCHE GEGEVENS
 

Een aantal leerlingen gebruikt medicijnen of heeft een dusdanige heftige allergie dat het belangrijk is dat we op school hier mee bekend zijn, bijvoorbeeld i.v.m. medicijngebruik, allergische reacties etc. In deze gevallen  kunt u bij de directie een formulier ophalen en invullen. Hierop staan alle noodzakelijke gegevens die we op school nodig hebben om eventueel te handelen.
 
LESTIJD

Een school is wettelijk gebonden aan een minimum aantal uren dat een leerling moet volgen gedurende de basisschoolperiode. Dit is 7280 uur (onderbouw min. 3520 en bovenbouw min. 3760 uur). In de groepen 1 t/m 4 ‘draaien’, we wekelijks 23 uur. Met 40 schoolweken betekent dat we ruim  boven de minimale norm zitten. We mogen als school een aantal studiedagen plannen gedurende het schooljaar. Deze krijgt u aan het begin van het schooljaar te horen.
 
SCHOOLARTS & LOGOPEDIE
Op school worden we ondersteund door de GGD op het gebied van logopedie en op het gebied van gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. De schoolartsen en logopedist zijn met enige regelmaat op school voor screeningen en overleg.
 
 
MOBIELE TELEFOON
We constateren wij dat mobiele nummers erg snel wijzigen. Dit kan vervelende gevolgen hebben als wij u daardoor niet kunnen bereiken als er iets met uw kind aan de hand is. Dus geef a.u.b. wijzigingen direct door aan de leerkracht en directie (het liefst per mail  inf@obsdezandheuvel.nl  Wij gaan ervan uit dat de basisschoolkinderen geen mobiele telefoons nodig hebben. Dus zonder geldige reden zijn mobiele telefoons verboden. Uitzonderingen moeten altijd besproken worden met de leerkracht. Vanzelfsprekend geldt dat de school niet aansprakelijk is voor beschadiging of vermissing.
 
NABLIJVEN
 
 
Het kan voorkomen dat uw kind wat werk moet af- of overmaken. Het kan ook zijn dat een leerkracht nog wat extra aandacht wil geven aan één of meerdere leerlingen. Kinderen kunnen ook wat later thuiskomen, omdat zij "weekbeurt" hebben (bijvoorbeeld klassendienst)
In alle gevallen vragen wij de kinderen dit aan u door te geven of wij nemen zelf contact met u.


 
NIEUWE LEERLINGEN
Aanmelding van leerlingen vindt bij voorkeur plaats na afspraak. Dan is er ruimschoots tijd de ouders te informeren over de school en een rondleiding te geven. Om organisatorische redenen is het prettig wanneer er vroegtijdig wordt aangemeld.  ‘De Zandheuvel is een reguliere openbare basisschool voor iedereen toegankelijk, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur en afkomst. Leerlingen met een handicap zijn bij ons ook meer dan welkom voor zover het in ons vermogen ligt om ze goed te begeleiden en de ontwikkelingskansen van de leerling positief zijn. We gebruiken op school een protocol wat betreft de aanname van leerlingen met een handicap.
 
NIEUWSBRIEF
Gemiddeld één keer in de vier weken verschijnt er een nieuwsbrief met diverse wetenswaardigheden van school. De nieuwsbrief wordt u per mail toegestuurd. Heeft u geen mailadres, geef dit dan even door en dan proberen we u een papieren exemplaar te geven. Er verschijnen ook nieuwsbrieven van de ouderraad en nieuwsbrieven zorg. Ook deze worden verstuurd via de mail.
 
OUDERBIJDRAGE
In principe worden de kosten van onderwijs gedragen door de overheid. Voor extra activiteiten en voorzieningen wordt een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt ieder jaar op de jaarvergadering in het najaar vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond legt de ouderraad verantwoording af over de uitgaven en inkomsten. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een nota van de penningmeester.
 
O2a5
De Zandheuvel  is onderdeel van een groot bestuur van 26 openbare scholen in 8 gemeenten in deze regio. De scholen liggen in een driehoeksregio van Lingewaal tot Vianen tot Nieuw Lekkerland. Samen met de directeurbestuurder, het managementteam en het stafbureau behartigen we de belangen van het openbaar onderwijs, maken gebruik van elkaars expertise en bouwen we financiële zekerheden in. O2A5 heeft ruim 300 leerkrachten en 3000 leerlingen. De gemeentes behouden op afstand een toezichthoudende rol. Ook controleert de gemeente de jaarrekening van de stichting.
 
OUDERPARTICIPATIE

De Zandheuvel  vindt het van groot belang dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Waar mogelijk betrekken wij ouders bij activiteiten in en buiten de school. Soms worden ouders gevraagd door leerkrachten, andere keren verschijnt er en oproep in een nieuwsbrief.
Te denken valt aan: vervoer van kinderen, lezen in de klas, hulp bij feesten, avondvierdaagse, schoolreisje, schoolkamp, ouderraad, medezeggenschapsraad etc.
 
OVERBLIJVEN
De school is wettelijk verplicht om de mogelijkheid te bieden om over te blijven. Op de Zandheuvel  wordt de TSO ( tussenschoolse opvang) geregeld door een groep ouders en wordt  op de Zandheuvel  zeker op maandag, dinsdag en donderdag druk bezocht. Het is vooral bedoeld voor leerlingen waarvan de ouders werken of te ver van school wonen. Onder het tabblad Nieuwe Ouders vindt u alle info over de TSO.
  
PARKEREN BIJ SCHOOL
Een aantal leerlingen wordt door hun ouders met de auto naar school gebracht. We verzoeken u zeer dringend om de auto op parkeerplaatsen  te parkeren en niet langs de stoep.  Daar levert het gevaarlijke situaties op voor het andere verkeer.
 
 
 
 
RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
De ouders worden allemaal uitgenodigd voor het eerste en tweede rapport. Hebben ouders behoefte aan meer informatie, kunnen ze altijd contact opnemen met de leerkrachten.
 
 
ROLSCHAATSEN, SKATEBOARDS E.D.
Het is uiteraard toegestaan om op rolschaatsen naar school te komen. Ze moeten echter bij de voordeur uitgetrokken worden. Om naar gymles te gaan moeten wel schoenen worden meegenomen. In de pauzes mag niet gerolschaatst worden.  Hetzelfde geldt voor skateboards e.d.
 
 
 
SCHOOLFOTOGRAAF
Eenmaal per jaar worden er op school door een professionele fotograaf schoolfoto's gemaakt( klassenfoto en portretten). Enkele weken na de opnames krijgen de kinderen de foto's mee en kunt u zelf beslissen of u ze wilt kopen, er is geen koopverplichting! De datum van de opnamen wordt ruim van te voren vermeld.
 
 
 
SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP
Elk jaar organiseren we voor alle groepen een schoolreis of schoolkamp. De schoolreis/Het schoolkamp vindt plaats aan het eind van het schooljaar. De groepen  1 t/m 7 gaan één dag op schoolreis en groep 8 gaat 3 dagen op schoolkamp
 
SCHOOLTIJDEN
 
groep 1 t/m 4
Ma, di en do 08.30  – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Woe en vr 08.30 – 12.00 uur  
 
 
groep 5 t/m 8:
Ma, di, do en vr 08.30  – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Woe 08.30  – 12.30 uur  
 
 
De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen door de ouders in de klas worden gebracht.
In verband met de zelfstandigheid van de leerlingen is het verstandig om vanaf groep 3 uw kind zelf zoveel mogelijk naar binnen te laten gaan.
Wilt u de kinderen niet te vroeg naar school brengen of laten gaan? Liefst niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de schooltijden.
 
SPEELGOED
Leerlingen vinden het erg leuk om speelgoed mee naar school te nemen. We willen dit echter zeker niet stimuleren.  De mogelijkheid dat er wat sneuvelt is op school natuurlijk veel groter. Ook is het niet leuk voor andere kinderen die wellicht niet vaak nieuw speelgoed krijgen.
 
 
SPONSORING
Er vindt op onze school slechts sponsoring plaats indien dit op geen enkele wijze invloed heeft op inhoud en vorm van het onderwijsproces, zoals dat onder verantwoordelijkheid van de directie/bestuur plaatsvindt. Ook het koopgedrag van leerlingen, ouders of personeel dient hierdoor niet te worden bepaald.
Er wordt geen medewerking verleend om via de leerlingen zakelijke activiteiten of producten onder de aandacht van ouders/leerlingen te brengen. We houden ons wat dit betreft aan het convenant wat opgesteld is vanuit het ministerie.

 
 
SPREEKTIJD
 
Als u een van de leerkrachten wilt spreken, dan in ieder geval niet onder schooltijd. Dus even voor of na schooltijd en indien mogelijk even een berichtje vooraf, dan kunnen wij er rekening mee houden.
 
 
STAGIAIRES
Op de Zandheuvel  vinden veel stagiaires een leerplek. In de onderbouw zijn dit vaak stagiaires SPW (sociaal pedagogisch werk). Deze studenten worden opgeleid tot klassenassistent of onderwijsassistent. Deze stagiaires zijn vaak een langere periode in een schooljaar een aantal dagen per week in de groep en ondersteunen de leerkracht vooral op praktisch gebied, zoals helpen bij een klein groepje, kopiëren en  voorbereiden van lessen.
 
TAKEN OP SCHOOL
De belangrijkste taak van de leerkrachten op school is natuurlijk het lesgeven. Daarnaast moet er nog veel georganiseerd en geregeld worden. Dit zijn vaak organisatorische zaken, zoals sportdag, activiteiten etc. Verder heeft juf Yvonne de taak van Intern Begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de zorg op school. Een leerkracht is verantwoordelijk voor de ICT, een leerkracht voor cultuur etc.
 
 
TRAKTEREN
Niets spannender en leuker dan jarig zijn. Op school wordt daar natuurlijk veel aandacht aan geschonken. De jarige krijgt een mooie muts, de eerste keus bij het keuzebord en dan ook nog een verjaardagslied en trakteren. De jarige trakteert de klas en ze  mogen ze met 2 vriendjes of vriendinnetjes bij de andere meesters en juffen langs met de traktatie en verjaardagskaart. Natuurlijk hopen we wel dat u probeert een wat zo gezond mogelijke  traktaties te maken, alhoewel we begrijpen dat dat soms best moeilijk is.(leuke traktaties op www.google.nl!)
 
VERMOEIDHEID

Voor uw kind is het naar de basisschool gaan vaak een hele overgang; een overgang die voor sommige kinderen heel soepel gaat, maar er zijn ook kinderen die er meer moeite mee hebben. Ze reageren dan wat humeurig, huilerig en zijn na een lange dag op school erg moe.
We vinden het voor deze jonge kleuters dan ook niet erg, als u ze de eerste tijd af en toe eens een middag thuis houdt om eens lekker bij te komen of te slapen. Niet alle kinderen zullen dit nodig hebben, maar enkele hebben hier gewoon nog wel eens behoefte aan. Meld dit aan en/of bespreek dit wel even met de groepsleerkracht.
 
VERVOER MET AUTO’S
 Wij hanteren de nieuwe regelgeving die de wet voorschrijft.
In de praktijk betekent dat wij ouders vragen om stoelverhogers te gebruiken of mee te geven aan hun kind. De wet schrijft het volgende voor:
Kinderen kleiner dan 1.35 m een autostoel of stoelverhoger moeten gebruiken. Deze moeten goedgekeurd zijn (te zien aan keuringslabel of sticker).
Als op de achterbank al 2 autostoelen in gebruik zijn, dan is er vaak geen plaats voor een derde. In zo’n geval mag een kind op de open plek met gordel vervoerd worden.
Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand (en dat geldt vaak voor schoolvervoer) mogen kinderen (maar niet de eigen kinderen!) volstaan met een gordel.
 
 
VERZEKERINGEN
Door O2A5 zijn voor al haar scholen verzekeringen afgesloten voor iedereen die voor of met de school bezig is in opdracht van de school. De scholen beschikken over:
Een reisverzekering >De verzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, tijdens  excursies en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door de school georganiseerde stages.
Een ongevallenverzekering > De verzekering is van kracht tijdens het verblijf in de schoolgebouwen en bijbehorende terreinen; ook  tijdens verblijf in andere gebouwen en terreinen wanneer daar onder toezicht van de school  activiteiten georganiseerd worden, inclusief het komen en gaan bij lessen, stages en activiteiten.  Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, ouderparticipanten, ouderraad, MR, activiteitencommissies, stagiairs en gasten.
Collectief zijn verder de volgende verzekeringen afgesloten:
Een algemene aansprakelijkheidsverzekering > Dit is een verzekering voor zaakschade en personenschade.  Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, ouderparticipanten, ouderraad, MR, activiteitencommissies, stagiairs en gasten.
Ongevallen inzittendenverzekering >  Speciaal bedoeld voor leerkrachten en ouders die tijdens schoolevenementen meerdere leerlingen vervoeren.
Aanvullende inventarisverzekering > Deze verzekering is bedoeld voor het verzekeren van materialen die door de scholen zelf zijn gekocht buiten de eerste inrichting (die door de gemeenten is verzekerd). Het betreft hier computers, lesmaterialen etc. die vaak gekocht zijn met hulp van ouderraden, soms door het inzetten van acties ten behoeve van de school (fancy fair, sponsorloop etc.).
 
WEBSITE
De Zandheuvel heeft een eigen website > www.obsdezandheuvel.nl. Op deze site is allerlei informatie te vinden over de school en zijn diverse formulieren te downloaden.  Natuurlijk proberen we hem zo up-to-date mogelijk te houden. Naast de site proberen we ook zoveel mogelijk post digitaal aan de ouders te versturen. Daarom hebben we graag uw e-mailadres is ons bestand.
 
 
ZELFSTANDIGHEID
De ontwikkeling van zelfstandigheid is van groot belang en wordt dan ook erg gestimuleerd op school. Dat begint al bij het opruimen van gebruikt materiaal, zelf ophangen van jassen, zelf jassen aandoen, zelf het keuzebord gebruiken, etc. We vragen ook of u de zelfstandigheid van uw kind wil stimuleren, thuis maar ook op school. Op school kan dat door het zelf laten dragen van hun tas, zelf de jas uit- en aandoen en ophangen, zelf hun beker en eten wegzetten etc. Autonomie van uw kind is erg belangrijk en vergroot het zelfvertrouwen, de leerbaarheid en  het zelfbeeld.
 
Ziek melden
Graag horen wij vóór schooltijd even van u, wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen. In geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten, verzoeken wij u de leerkracht hiervan in kennis te stellen. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of dringend naar een dokter moeten. Als een kind op school ziek wordt, proberen wij de ouders of verzorgers van de leerlingen te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. Wij vragen u dan de leerling  op school te komen ophalen. Wij laten leerlingen niet zelf naar huis gaan; als we geen gehoor krijgen blijft de leerlingen gewoon op school. Het is dus van belang, dat u ook een eventueel opvangadres voor uw kind opgeeft.
 
ZINDELIJK
Als uw kind naar school gaat als het 4 jaar is, is het uiteraard noodzakelijk dat hij/zij zindelijk is en zelfstandig gebruik kan maken van de WC. Het is natuurlijk niet handig als een leerkracht een leerling op de WC moet gaan helpen terwijl ze ook aandacht moet hebben voor een grote groep. Problemen met zindelijkheid door medische problemen zijn natuurlijk altijd bespreekbaar op school.
Uiteraard gebeuren er echt nog wel ongelukjes op school. Geen probleem, want daar hebben we altijd reservekleding voor en u krijgt de vuile kleiding netjes mee in een plastic tasje. Voor echt grotere ongelukjes gaan we er van uit dat u uw kind ophaalt.