A

Aanmelding van leerlingen

Aanmelding van leerlingen vindt bij voorkeur plaats na afspraak. Dan is er ruimschoots tijd de ouders te informeren over de school en een rondleiding te geven. Om organisatorische redenen is het prettig wanneer er vroegtijdig wordt aangemeld. De Zandheuvel is een openbare school en kent dus geen toelatingseisen, onze school is voor iedereen toegankelijk.
U kunt ook het inschrijfformulier downloaden en invullen door hier te klikken. 

Afscheid groep 8
De leerlingen van groep 8 nemen aan het einde van het schooljaar afscheid van onze school.  
Voor deze kinderen organiseert de school een driedaags schoolkamp en een afscheidsavond.

Agenda
De afspraken en proefwerken worden op het bord in het lokaal geschreven, maar u kunt ze ook
vinden op de groepspagina van deze website.  


B

Bereikbaarheid ouders
Soms is het nodig dat de school contact opneemt met ouders. Daarom vragen wij op het inschrijfformulier meerdere telefoonnummers. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om een wijziging van de telefoonummers aan de school door te geven, zodat wij deze nieuwe nummers kunnen opnemen in ons administratiesysteem.

Besmettelijke ziektes
Af en toe doen zich besmettelijke kinderziekten voor (rode hond, mazelen, kinkhoest). De school wil hiervan graag op de hoogte gebracht worden, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden. Op de site van de GGD kunt u veel meer vinden over de ziektes en hoe u het best kunt handelen.

Bestuur
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden (O2A5). Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de aangesloten scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs. Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Brengen en halen
Tien minuten voor school (8.20 uur en 13.05 uur) gaat de zoemer. Leerkrachten, kinderen en ouders gaan dan naar de klassen. Indien nodig kunnen ouders even kort overleggen met de leerkrachten.3 Minuten voordat de les begint gaat de zoemer weer zodat iedereen weet dat de lessen bijna beginnen.  De lessen starten om 8.30 uur en 13.15 uur.De kleuters en de kinderen van groep 3 worden om 12.00 uur en 15.15 uur door de leerkrachten bij het hek van de school gebracht. De leerkrachten zien er op toe dat alle kinderen worden opgehaald. Na de kerst gaan de kinderen van groep 3 zelfstandig naar buiten.
 

 Buitenschoolse activiteitenDe Zandheuvel doet mee aan verschillende buitenschoolse activiteiten zoals verschillende sporttoernooien,  de Avondvierdaagse en kunstactiviteiten. In Lingewaal organiseren de combifunctionaris kunst en cultuur en de combifunctionaris sport allerlei activiteiten onder en na schooltijd voor alle kinderen van Lingewaal.Buitenschoolse opvang (BSO)
Ouders en kinderen kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang. De kinderen van de Zandheuvel gaan naar De Koele Kikkers in Heukelum of de SKCN in Asperen en Leerdam. De organisaties kunnen onze kinderen voor en na schooltijd opvangen. Ze voldoen aan de kwaliteitseisen die de wet stelt. Ouders die gebruik willen maken van de BSO dienen zelf contact te leggen en afspraken te maken met de organisaties. 
SKCN Leerdam           0345- 63 95 55
De Koele Kikkers        06– 11330124
 
Beide organisaties bieden ook opvang in de schoolvakanties en op studiedagen. Ouders die hiervan gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met de BSO. 
Wat betreft de SKCN:
De kosten van opvang bedragen € 6,25 per uur. De BSO is op studiedagen geopend van 8.00 – 18.30 uur. Ouders kunnen kiezen voor de volgende mogelijkheden:
 • Een ochtend van 8.00 – 13.00 uur
 • Een middag van 13.00 – 18.30 uur
 • Een schooldag van 8.30 – 15.00 uur
 • Een bso-dag van 8.00 – 18.30 uur
Eten en drinken is bij de prijs inbegrepen. Diverse activiteiten worden dagelijks aangeboden, maar kinderen kunnen ook zelf uit de diverse spelmogelijkheden een eigen keuze maken.
De afgenomen uren worden genoteerd op een daarvoor bestemd formulier en via de administratie van SKCN aan de ouders gefactureerd.

Klik hier voor informatie over de SKCN
Klik hier voor meer informatie over de Koele Kikkers.

C 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG in Asperen)
Het CJG richt zich op kindereen van 0 tot 18 jaar. De basischoolleeftijd neemt een belangrijke plaats in. Ouders en leerkrachten kunnen contact opnemen met het CJG. Het CJG wil de drempel zo laag mogelijk houden. Daarom zijn er een aantal momenten in het schooljaar dat de schoolverpleegkundige Joyce van Maanen, op school aanwezig is voor een inloopspreekuur. Ouders hoeven hier geen afspraak voor te maken.
Als u hier op klikt vindt u meer informatie en de data van het inloopspreekuur (deze staan ook op de kalender) 

Cito-toetsen
Zie Toetsen.
 
Conciërge
Bert Oexman is onze conciërge. Bert is inwoner van Asperen en doet geheel vrijwillig allerlei hand-en spandiensten voor onze school. Bijna iedere vrijdag is hij actief. 
 
Contact met ouders
De school vindt het van groot belang de ouders zo goed en volledig mogelijk te informeren. Onze website, de schoolgids, de nieuwsbrief en de kalender. Ouders ontvangen de Nieuwsbrief (als zij dit hebben aangegeven) per mail. De schoolgids, Nieuwsbrieven en kalender staan ook op de website. Ouders worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ouderavond, voor thema-avonden, informatie-avonden en voor rapportgesprekken.
Omgekeerd verwacht de Zandheuvel dat ouders de leerkrachten tijdig informeren.
 
Gescheiden ouders
De vorderingen van een kind worden in eerste instantie met de verzorgende ouder besproken. We gebruiken op school het systeem, waarbij gescheiden ouders beiden de post ook per mail ontvangen. De school wil de communicatie met de ouders zo goed mogelijk regelen en verzoekt gescheiden ouders overleg te plegen met elkaar over de oudercontacten. Indien één of beide ouders wenst af te wijken van wat nu gebruikelijk is, verzoeken wij hen dit in overleg met elkaar schriftelijk aan de school mee te delen.
De school is verplicht om desgevraagd informatie te verstrekken inzake belangrijke feiten en omstandigheden aan de niet-verzorgende ouder. Deze verplichting is er niet, wanneer het belang van het kind zich daartegen verzet. Het besluit om geen informatie aan de niet-verzorgende ouder geven, dient wel gebaseerd te zijn op een gerechtelijke beschikking.
 

Cultuureducatie
Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel in het lesprogramma. Maria Klerkx is de cultuurcoördinator van onze school. Samen met de combifunctionaris van de gemeente worden allerlei activiteiten georganiseerd.


D

Dieren in school

Omdat veel kinderen allergisch zijn voor dieren, zijn we terughoudend met dieren in de school.

E
 
Eerste Hulp Bij Ongelukken
Mocht er op school met een kind een ongeluk(je) gebeuren of ziek worden, dan handelen we als volgt:
 • Is het niet ernstig, dan verzorgt en behandelt een van de leerkrachten het kind.
 • Voelt het kind zich niet lekker en kan het de lessen niet volgen, dan wordt altijd contact opgenomen met de ouders*, met het verzoek om het kind op te halen.
 • Is het ernstiger, dan worden de ouders gebeld. Zijn de ouders niet te bereiken dan gaat de leerling onder begeleiding naar een arts of de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. Laat het zich ernstig aanzien, dan gaat de leerling direct naar de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. De ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
 
*Zijn de ouders niet te bereiken, dan wordt contact opgenomen met de door hen aangewezen personen.
 
Drie teamleden zijn in het bezit van het diploma Bedrijfshulpverlening. Ieder jaar volgen zij de herhalingscursussen EHBO en brandbestrijding en brandpreventie.

E-mail
Ouders kunnen alle leerkrachten een email sturen. Uw mail wordt binnen 3 dagen beantwoord. Wilt u absenties doorgeven, dan graag telefonisch. De e-mail is vooral bedoeld voor korte mededelingen. Wilt u van gedachten wisselen, dan kunt u een gesprek aanvragen. 

Eten en drinken
De kinderen kunnen allemaal iets te eten en drinken meenemen voor de ochtendpauze. Wij verwachten van ouders dat ze er op toezien dat de kinderen verantwoord eten en drinken meenemen. (dus bijvoorbeeld geen snoep, chocolade en koolzuurhoudende dranken).
De leerkrachten in de klas stimuleren het eten van fruit.
De kinderen die overblijven nemen hiervoor apart eten en drinken mee.  
 
F

Fietsen / steppen etc
In verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen en de verkeersveiligheid vragen wij u om uw kind(eren) zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te laten gaan.  Op het schoolplein mag niet worden gefietst i.v.m. de veiligheid of het storen van andere leerlingen. Ook stepjes blijven buiten staan, naast of in het fietsenrek. Het is niet de bedoeling dat ze in de hal of in de gang worden geparkeerd, evenals skateboards, rollerskates etc.

Fysiotherapie /kinderfysiotherapeute
De nieuwe fysiotherapiepraktijk in het gezondheidscentrum van Asperen heeft een eigen kinderfysiotherapeute. Annet Rijneveld werkt op maandag en woensdag (tel: 0345-618257). Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over de fijne of grove motoriek van uw kind, dan kunt u gerust ook bellen.
Meer informatie vindt u op hun site
Fysiotherapie zit in het basispakket. De eerste 18 behandelingen worden vergoed.

G

Gesprek aanvragen met een leerkracht
Het team van de Zandheuvel vindt goede contacten met de ouders van groot belang.
Ouders kunnen voor schooltijd even kort overleggen met de leerkrachten, maar als er meer tijd voor nodig is of als de leerkracht geen tijd heeft, kan er een afspraak gemaakt worden om na schooltijd verder te praten. 
 
Gezondheid
Om de gezondheid van de kinderen te kunnen waarborgen moeten ouders en leerkrachten goed samenwerken. Dat betekent dat ouders de school (jaarlijks) alle van belang zijnde informatie moeten verstrekken (allergieën, medicijngebruik of andere bijzonderheden). Soms wordt er aan school gevraagd om medicijnen aan het kind te verstrekken of zelfs een medische handeling te verrichten. In dergelijke gevallen moet er - na zorgvuldig overleg -  een toestemmingsformulier worden ondertekend.

Godsdienstig Vormingsonderwijs
Vanaf groep 7 kunnen de kinderen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) krijgen. Tineke van Ooijen verzorgt iedere week deze lessen. Zij is in dienst van de landelijke stichting Dienstencentrum GVO en HVO. Ouders wordt vooraf toestemming gevraagd om deze lessen te volgen. Godsdienstig Vormingsonderwijs wordt gegeven vanuit het christelijk geloof. Dat is dus iets anders dan informatie geven over de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 wordt ook Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) aangeboden. 

 
Gymmen, gymkleding en gymschoenen
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal van de school. In de klas verkleden ze zich (trekken warme bovenkleding uit) en trekken hun gymschoenen aan. De gymschoenen (graag een witte zool met goed profiel, klittenband en voorzien van naam) bewaart de leerkracht in de klas.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben hun gymlessen in De Schildkamp. Gymkleding is verplicht vanaf groep 3. Jongens een korte broek en eventueel een shirt; meisjes een korte broek en een shirt of een gympakje.
De sportschoenen mogen geen gladde zool hebben en mogen alleen gebruikt worden voor de gymzaal. Als de gymkleding vergeten is, kunnen kinderen in ondergoed gymmen of aan de kant blijven zitten. Ook hier geldt dat makkelijke kleding raadzaam is.
Er wordt niet gedoucht na de gymles, dus een handdoek is niet nodig.

Het gymnastiekrooster ziet er als volgt uit:
Maandag 10.30 – 11.15 uur groep 6-7  
 
  11.15 – 12.00 uur groep 8  
 
  13.15 – 14.15 uur groep 3-4 Ook de groep 3-kinderen van groep 2-3 gaan dan mee.
  14.15 – 15.15 uur groep 5-6
 
 
Donderdag 10.30 – 11.15 uur groep 6-7
 
 
  11.15 – 12.00 uur groep 5-6
 
 
  13.15 – 14.15 uur groep 3-4
 
Ook de groep 3-kinderen van groep 2-3 gaan dan mee.
  14.15 – 15.15 uur groep 5-8
 
 
 


H
 
Hoofdluis

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Voorkomen is moeilijk, zo niet onmogelijk. Bestrijdingsmiddelen werken pas als de hoofdluizen aanwezig zijn. Gelukkig is het wel zo dat de middelen snel resultaat boeken. Hoofdluizen verspreiden zich snel. Heeft een kind op school hoofdluis, dan zal het niet lang duren of anderen hebben het ook. Het is dan belangrijk dat men zo snel mogelijk de school waarschuwt. Verder is het goed ook de ouders van vriendjes en vriendinnetjes te informeren.

Dan kunnen snel en doeltreffend maatregelen genomen worden om uitbreiding tegen te gaan. Als de school gewaarschuwd wordt, zal in de betreffende groep een controle plaats vinden. De andere ouders van de groep worden hiervan op de hoogte gebracht.
Na iedere vakantie worden door onze luizenouders alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Als alle hoofden schoon zijn, wordt er melding van gemaakt in de Nieuwsbrief en op de website.
Kinderen die hoofdluis hebben krijgen een briefje mee naar huis, met het dringende verzoek pas weer op school te komen als het kind behandeld is. De andere ouders van de groep worden ook op de hoogte gebracht dat er in hun groep hoofdluis is geconstateerd.
Aan deze brieven is ook informatie over de behandeling toegevoegd.
Na 2 weken vindt er opnieuw een controle plaats. Zijn de hoofdluizen verdwenen, dan wordt er in de nieuwsbrief melding van gemaakt, Zo niet, dan herhaalt de procedure zich.
 
Voor alle kinderen is er een luizenzak beschikbaar. Kinderen stoppen daar hun jassen in. 
Er is op school een elektrische luizenkam aanwezig. Ouders kunnen deze zo nodig gebruiken.
 
Huiswerk en hulp van ouders
Wij maken onderscheid tussen verplicht huiswerk en huiswerk dat door de leerkrachten wordt geadviseerd. Het kan gebeuren dat aan ouders vanaf groep 3 gevraagd wordt om thuis te oefenen met lezen, omdat extra leesoefeningen veel effect hebben. (Voorlezen is overigens ook een zeer belangrijke activiteit)
In groep 4 en 5 leren de kinderen de tafels. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht, zodat ze zo nodig thuis kunnen oefenen. Het echte verplichte huiswerk begint pas in groep 6. Het betreft dan voornamelijk leeropdrachten voor proefwerken.
In groep 7 doen de kinderen het verkeersexamen en dat levert soms ook huiswerk op.

De samenvattingen van alle zaakvakken die de kinderen moeten leren voor de proefwerken staan op onze site. 
Ook de topografietoetsen kunt van onze site downloaden. 
 
Iedere steun en hulp die ouders thuis geven, hebben een groot effect op het prestaties van de kinderen. Kinderen die door hun ouders gestimuleerd worden, presteren in het onderwijs aanzienlijk beter.
De zomervakantie duurt 6 weken en veel kennis en vaardigheden zakken weg. Juist in die periode is het verstandig om regelmatig met de kinderen te oefenen. (Voor)lezen is erg belangrijk. Ook is er veel goed educatieve software die kinderen thuis kunnen gebruiken.

Humanistisch Vormingsonderwijs
Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt naast Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) ook Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) aangeboden. De leerkracht die deze lessen geeft, Annebelle Romijn, is in dienst van Dienstencentrum GVO en HVO. Alleen op verzoek/na toestemming van de ouders wordt HVO gegeven. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
 
I

Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond voor ouders. In het klaslokaal vertelt de leerkracht wat er op het programma staat en welke methodes worden gebruikt. Ouders krijgen ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en de lesmaterialen te bekijken. Meestal wordt tijdens de informatieavond ook de klassenouder benoemd. De informatieavonden worden via de agenda op deze website aangekondigd.

Inschrijven
Zie Aanmelden.
 
Inspectie van het onderwijs
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Het gaat hierbij om de resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving, en hebben ze hun financien op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht.

Intern begeleider
De intern begeleider, Toby Riksen,  wordt ook wel zorgcoördinator genoemd.  Zij coördineert de leerlingenzorg in de breedste zin van het woord. Ze ondersteunt leerkrachten met de groepsplannen in de klas, geeft advies bij vragen over een individuele aanpak van kinderen en  coacht leerkrachten om hun vaardigheden te verbeteren. Samen met de directeur bespreekt ze de resultaten op schoolniveau.

J
De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
 
Logopedische screening
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.
 
Gezondheidsonderzoeken
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.
 
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met
de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en de folder 'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'.
 
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders kunnen op eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een afspraak voor maken via het planbureau: (0344) 69 87 45 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
 
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de beurt is.
 
Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.
 
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via (0344) 69 87 45 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school.
 
Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl. Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en via (088) 001 77 00 hun vragen stellen. 


K

Kerstviering
Het kerstfeest is een belangrijke gebeurtenis op school. De school is in deze periode prachtig versierd. En in iedere klas wordt een sfeervol kerstdiner georganiseerd, waarbij de kinderen hun mooiste kerstkleding aantrekken. De hapjes en drankjes worden meegebracht door de kinderen. Hiervoor hangt een intekenlijst in de klaslokalen. Behalve de maaltijd wordt ieder jaar een bijzondere activiteit georganiseerd.
 
Kinderboekenweek
Ieder jaar in oktober besteden wij ruimschoots aandacht aan de Kinderboekenweek. In alle groepen wordt aandacht besteed aan het thema van de Kinderboekenweek. 
De Kinderboekenweek wordt afgesloten met een feestelijke avond, waarop de school in samenwerking met een boekhandel uit Leerdam de ouders en kinderen in de gelegenheid stelt om kinderboeken te kopen.
 
Klassendienst
Alle kinderen krijgen wekelijks een kleine taak. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ook verantwoordelijk voelen voor het lokaal.
De taak is zichtbaar op de gele maatjesborden die in alle klassen hangen. Eens in de 2 weken krijgen de kinderen een andere taak. (uitdelen van schriften en materialen, bord schoonmaken, schoolplein opruimen, ramen sluiten, computers afsluiten, e.d..)
Het kan gebeuren dat de kinderen (vanaf groep 3) wat later klaar zijn. Als dit problemen geeft (kinderen worden opgehaald of gaan naar de naschoolse opvang), dan wordt daar uiteraard rekening mee gehouden.
  
Kleding en schoenen
Het is raadzaam om de kinderen geen dure of kwetsbare kleding aan te laten trekken naar school. Als kinderen bijvoorbeeld schilderen, dan wordt er op toegezien dat kinderen verfschorten aantrekken, maar ongelukjes kunnen we nooit helemaal voorkomen.
 
Jongere kinderen:
Wij vragen U dringend dat kinderen schoenen dragen met klittenband, als ze nog niet zelf hun veters kunnen strikken. Het is voor leerkrachten ondoenlijk om (meerdere malen per dag) alle veters te strikken. Kinderen die per ongeluk in hun broek plassen, krijgen van de leerkrachten schone kleding; het vuile goed wordt meegegeven in een plastic tas.
 
L

Leerplicht
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Elke openbare school is dan in principe verplicht om het kind toe te laten. Bij ons op school mag uw kind beginnen meteen de dag na de vierde verjaardag. Tot uw kind zes jaar wordt, mag u uw kind vijf uren per week thuishouden. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar als u het echt noodzakelijk vindt, kan het. Als u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, dan heeft u speciale toestemming van de directeur nodig. Dit kan ook maximaal voor vijf uren. U moet dat wel melden aan en bespreken met de school.
De gemeente let er op dat u zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor is een leerplichtambtenaar aangesteld. Zij heeft een controlerende taak. Soms mag de directeur geen toestemming geven voor afwezigheid van uw kind. Dat moet de leerplichtambtenaar dan doen.
Als u hier klikt ziet u de folder van de leerplichtambteaar van de gemeente Lingewaal.  

Logopedie
Rond het vijfde jaar worden alle kinderen op school gescreend door de logopedist. 
Tijdens deze logopedische screening, die in spelvorm wordt gedaan en ongeveer een half uur duurt, probeert de logopedist een indruk te krijgen van het spraak-taalniveau van het kind: kan hij alle klanken al goed uitspreken en doet hij dat ook? Kent hij voldoende woorden voor zijn leeftijd? Kan hij goed op de woorden komen? Praat hij in goede zinnen of laat hij nog woordjes weg? Hoe vertelt het kind een verhaal? Is hij niet alleen voor de ouders maar ook voor anderen goed te verstaan én goed te begrijpen? En, wat ook heel belangrijk is, begrijpt het kind wel goed wat tegen hèm gezegd wordt? En kan hij dat ook nog onthouden?  
Gebruikt hij zijn oren wel goed? Luistert hij wel als je hem iets vraagt of zegt? Of gaat alles het ene oor in en het andere weer uit? Kan hij zich wel concentreren als je hem iets vertelt?
Hoe is de stem? Klinkt de stem hees of schor? Hoe is de beweeglijkheid van de mond, de tong en de lippen? Hoe ademt het kind: heeft hij voortdurend de mond open?

De ouders worden op de hoogte gesteld van de resultaten van de screening. Indien de logopedist
het belangrijk vindt dat uw kind behandeld moet worden, zal er een doorverwijzing plaatsvinden naar een logopedische praktijk in de buurt. De behandelingen bij een logopedist worden vergoed via de ziektekostenverzekering.

Klik hier voor meer informatie.

GGD Gelderland-Zuid
Gaby Rookus
Tel.: 06 46 80 50 07
grookus@ggdgelderlandzuid.nl  

M

Mobiele telefoons
Kinderen nemen in principe geen mobiele telefoon mee naar school. Kinderen die wel een telefoon bij zich hebben, moeten deze 's morgens bij de leerkracht inleveren. De leerkracht bewaart deze telefoons. De school is niet aansprakelijk voor verlies of schade.

O

Ouderavonden
Om het contact met de ouders van de school te bevorderen en de betrokkenheid te versterken, worden aan het begin van het schooljaar een informatieavond gehouden. Dan kunnen de ouders kennismaken met de docent en het lesprogramma van dat schooljaar. In november wordt er een avond georganiseerd voor de ouders van de kinderen van groep 8. Zij krijgen dan informatie over het voortgezet onderwijs, de Cito-Eindtoets en de procedure die wij hanteren.
De ouderraad, medezeggenschapsraad en het team organiseren ook thema-avonden waarvoor ouders zich kunnen aanmelden.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar op de jaarvergadering van de ouderraad in het najaar vastgesteld.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse grote ouderavond. De ouderbijdrage bedraagt € 20 per kind. Voor kinderen die later in het schooljaar instromen,  wordt een aangepaste bijdrage gevraagd.
Nadat de ouderbijdrage op de jaarlijkse ouderavond is vastgesteld (oktober / november) ontvangt U van de penningmeester van de ouderraad een verzoek tot betaling. Het bankrekeningnummer van de ouderraad:        30.40.02.232
 
Van de ouderbijdrage worden vele activiteiten bekostigd. Zonder deze bijdrage zou een groot aantal activiteiten niet kunnen doorgaan. Naast financiële ondersteuning bij kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstfeest, playbackfestival en pleinfeest, besteed de ouderraad ook geld aan onderhoud van het schoolplein, aanschaf van schoolshirts en schoolweekjournaalkranten. 
 
Ouderparticipatie
Betrokkenheid van ouders bij school begint thuis. Belangstelling tonen voor de schoolervaringen van het kind en een stimulerende houding zijn heel belangrijk. Maar er zijn meer mogelijkheden om de kinderen op school te volgen:
Bezoeken op school, gesprekken met de groepsleerkracht, de nieuwsbrief, de maandkalender, losse brieven, het bezoeken van openbare vergaderingen van de ouderraad en de medezeggen­schapsraad, hulp bij excursies, het overblijven, spelletjes, computerhulp enz. en lid worden van de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad.
 
Er zijn drie organen waarin de ouders zitting hebben:
 • Medezeggenschapsraad (schoolniveau), hierin hebben ouders en leerkrachten zitting;
 • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(bestuursniveau), een ouder of een leerkracht worden afgevaardigd;
 • Stichting Ouderraad o.b.s de Zandheuvel. Deze bestaat alleen uit ouders. Enkele leerkrachten zijn als adviseur toegevoegd.
 
De school vindt het contact met de ouders van groot belang. Er is een extra moment in het schooljaar voor ouders om een gesprek aan te vragen met de leerkrachten. 
 Aan het begin van het schooljaar worden in iedere groep informatieavonden en informatieochtenden gegeven om de ouders zo goed mogelijk te informeren.
Ouders worden bij veel activiteiten uitgenodigd om mee te  helpen in en buiten de klas. 
 
In 2014 organiseren wij opnieuw een opa- en omadag.  De grootouders worden uitgenodigd, krijgen informatie over de school en het onderwijs. Daarna gaan ze klassen in om wat lessen te bekijken.
 
Overblijven
Kinderen kunnen tussen de middag overblijven. Er is een groep overblijfouders die deze opvang verzorgt. Ze gaan met de kinderen eten en begeleiden ze bij het buiten spelen. Iedere dag kunnen de kinderen zich opgeven.
Ouders betalen een vergoeding (€ 1,50 per keer) waarvan o.a. de overblijfkrachten een vergoeding krijgen en speelmateriaal gekocht wordt. Er kan ook een kaart van  € 22,50 gekocht worden voor 20 keer overblijven.
Om de TSO (Tussenschoolse opvang) zo goed mogelijk te organiseren is er een beleidsplan en reglement opgesteld.   
 
P
Parkeren
De meeste kinderen komen lopend of met de fiets naar school. Ook worden er kinderen met de auto gebracht. De Bijdendijkstraat heeft parkeervakken. Buiten de parkeervakken de auto (kort) parkeren is verboden en levert gevaarlijke situaties op. Met de politie is afgesproken dat er af en toe wordt gecontroleerd. Ook aan de kant van de Drostlaan  moet gebruik gemaakt worden van de parkeervakken. 

Pauzes
In de ochtend hebben kinderen van groep 3 t/m 8 een korte pauze van een kwartier. Daarin is er tijd om  buiten te spelen. Na het buitenspelen wordt er in de klas gegeten en gedronken en wordt er voorgelezen in de groep. Groep 3 t/m 5 spelen van 10.15 uur tot  10.30 uur buiten,  groep 6
t/m 8 van 10.00 uur tot 10.15 uur.
De kinderen van groep 1 en 2 eten  om 10.00 uur inde klas.
Tussen 12.00 en 13.15 uur is het lunchpauze. De kinderen kunnen dan naar huis om te eten of ze blijven over op school. 


R

Rapporten en rapportbesprekingen
Alle kinderen krijgen drie rapporten (najaar, voorjaar en eind van schooljaar).  De ouders worden allemaal uitgenodigd voor het eerste en tweede rapport. Kleuters die minder dan 2 maanden op school zitten krijgen geen rapport, maar worden wel uitgenodigd voor een gesprek.
Tussen de rapportgesprekken worden Open Gespreksrondes georganiseerd om ouders in de gelegenheid te stellen een extra gesprek te hebben met de leerkracht(en). Hebben ouders behoefte aan meer informatie, kunnen ze altijd contact opnemen met de leerkrachten.
 
S
Schoolarts en schoolverpleegkundige.
In de basisschoolperiode krijgt een kind nog steeds twee keer een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek; een als het kind 5/6 jaar is en een als het kind 10/11 jaar is. Alle 5-jarigen krijgen ook een uitnodiging voor een logopedische screening door een GGD-logopedist. Voor de 7/8-jarigen is er voortaan een extra onderzoek op lengte en gewicht (groei).

Onderzoek 5/6-jarigen en 10/11-jarigen
Het onderzoek voor de 5/6-jarigen en de 10/11-jarigen bestaat uit:
 • Een vragenlijstonderzoek onder de ouders.
 • Een gesprek met de leerkracht over eventuele aandachtspunten.
 • Een onderzoek op school.

Vragenlijsten ouders en aandachtspunten leerkracht
Wij vragen de ouders om twee vragenlijsten in te vullen. Deze informatie (eventueel ook over problemen die bij het kind worden opgemerkt of vermoed) is erg belangrijk voor ons. Tenslotte kent niemand het kind beter dan de ouders. Daarnaast bespreken wij de klas met de leerkracht.

Het onderzoek op school
De doktersassistente voert op school een onderzoek (screening) uit. Zij checkt bij de 5/6-jarigen de lengte, het gewicht, de ogen, de oren en de motoriek (bewegen). Bij de 10/11-jarigen checkt zij de lengte en het gewicht en zonodig de ogen en oren. De 7/8-jarigen worden alleen gemeten en gewogen.
De ouders zijn niet bij de screening aanwezig. Op de eerste screeningsdag stelt de doktersassistente zich voor aan de leerlingen en legt uit wat er gaat gebeuren. De kinderen komen een voor een bij de doktersassistente in een aparte ruimte. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet u te kleden. De onderwerpen uit de vragenlijst komen tijdens de screening niet aan de orde.

De spreekuren op school
De door ouders ingevulde vragenlijsten, eventuele aandachtspunten van de leerkracht en de screening op school maken duidelijk of het kind extra aandacht nodig heeft van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Is dit het geval, dan ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur. Het spreekuur vindt maandelijks plaats op school en wordt om en om door een jeudarts en jeugdverpleegkundige verzorgd.

Natuurlijk kunnen ouders zelf ook op de vragenlijsten aangeven gebruik te willen maken van het spreekuur omdat zij vragen hebben over de opvoeding of over de gezondheid van het kind. Zij ontvangen dan automatisch een uitnodiging voor het spreekuur.

Bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind is het altijd mogelijk om het spreekuur te bezoeken. Dit kan buiten de onderzoeksmomenten om. Hiervoor kan via de afdeling Planning een afspraak worden gemaakt. Dit kan door het sturen van een mailtje naar planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl of door te bellen met (0344) 69 87 45 (maandag t/m donderdag van 09.00-16.00 uur).

Terugkoppeling en eventueel vervolg
Binnen vier weken na de screening krijgen ouders bericht over de uitkomst van de screening. Indien nodig ontvangen ouders een uitnodiging voor het spreekuur op school.


Schoolfoto’s
Elk jaar komt de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto’s gemaakt en/of foto’s van ieder kind apart; eventueel ook met broertje(s) en zusje(s). Er is geen koopverplichting.
Tijdens bijzondere activiteiten worden door een ouder of leerkracht vaak foto’s gemaakt. De foto’s worden op de website geplaatst.
 
Schoolmelk
Het is mogelijk schoolmelk te drinken. U kunt op school een aanmeldingsformulier krijgen. We hebben ervoor gekozen het aanbod te beperken tot volle melk, halfvolle melk en optimel. U kunt gebruik maken van deze mogelijkheden. 
Ouders kunnen hun kind(eren) zelf aanmelden op de site van Campina Schoolmelk. 
https://www.campinaopschool.nl/
 
Schoolplein
Het schoolplein is onderverdeeld. Het grote plein is voor de kinderen vanaf groep 3. Het “kleuterplein” is speciaal voor de kleintjes ingericht, maar als zij niet buitenspelen, mogen de kinderen van groep 3 en 4 er ook gebruik van maken.  Op het schoolplein mag niet gefietst worden en de fietsen worden in de rekken geplaatst.
Als de leerkrachten niet aanwezig zijn (na schooltijd, in de weekenden en vakanties) worden de hekken gesloten en mogen de kinderen niet op het schoolplein.
 
Schoolreis en schoolkamp
Ook de kleuters gaan aan het eind van het schooljaar op stap. Vaak wordt er een locatie in de omgeving gezocht. Voor het vervoer van de kinderen worden ouders gevraagd.
Voor de kinderen van de groep 3 t/m 7 wordt een schoolreis georganiseerd. De kinderen gaan met 2 bussen naar een locatie die door het team is uitgekozen. De kosten van het uitstapje van de kleuters, schoolreisje en het schoolkamp moeten door ouders apart betaald worden. De school voert een strikt beleid hierin. Als er niet op tijd betaald wordt, mogen de kinderen niet mee. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Ouders die om wat voor reden dan ook, niet kunnen betalen, kunnen contact opnemen met de directeur om samen een oplossing te zoeken.
Omdat de leerkrachten van de kleutergroepen ook mee op schoolreis gaan, hebben de kleuters die dag vrij.
De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar op kamp. Het is een driedaagse vol met educatieve activiteiten, spelletjes en ontspanning. Ook voor het schoolkamp moet apart worden betaald.
Voor het schoolreisje en het schoolkamp heeft de ouderraad een apart rekeningnummer geopend: 13.57.32.700

Schooltijden
De kinderen van groep 1 t/m 4:  
  maandag       8.30 uur - 12.00 uur          13.15 uur - 15.15 uur
  dinsdag          8.30 uur - 12.00 uur          13.15 uur - 15.15 uur
  woensdag      8.30 uur - 12.00 uur 
  donderdag     8.30 uur - 12.00 uur          13.15 uur - 15.15 uur
  vrijdag            8.30 uur - 12.00 uur         

De kinderen van groep 5 t/m 8:
  maandag       8.30 uur - 12.00 uur          13.15 uur - 15.15 uur
  dinsdag          8.30 uur - 12.00 uur          13.15 uur - 15.15 uur
  woensdag      8.30 uur - 12.30 uur 
  donderdag     8.30 uur - 12.00 uur          13.15 uur - 15.15 uur
  vrijdag            8.30 uur - 12.00 uur          13.15 uur - 15.15 uur

Sinterklaasfeest
Ieder jaar wordt op de Zandheuvel het Sinterklaasfeest gevierd. Tussen 8.45 en 9.00 uur worden de Sint en zijn Pieten op het schoolplein toegezongen door de kinderen, docenten en ouders. Aansluitend is er in de hal een viering voor de kinderen. Kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen van de sint een cadeautje op school. Kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en kopen voor elkaar een cadeautje en maken een surprise met gedicht. Deze groepen krijgen van de ouderraad     klassencadeaus.

Sportdag
In mei organiseren wij voor de groepen 3 tot en met 8 sportdagen.  De sportdag voor de groepen
3 t/m 5 wordt gehouden bij v.v. Asperen en samen georganiseerd met De Open Poort.
De groepen 6 t/m 8 hebben een sportdag samen met alle scholen van Lingewaal. Deze sportdag wordt ieder jaar in een andere kern gehouden.
Teamleden en ouders zorgen voor een vlekkeloos verloop van deze leuke activiteiten. Er zijn altijd veel hulpouders nodig. Aanmelden kan bij de docent van uw kind.

Spreekbeurten en werkstukken
Vanaf groep 6 worden er werkstukken gemaakt over een onderwerp dat de kinderen zelf hebben uitgekozen. Het is voor kinderen bijzonder prettig als ze ook thuis worden geholpen met dit werkstuk. Als er een spreekbeurt wordt gehouden, mogen de ouders daarbij aanwezig zijn. We verwachten wel dat U dit vooraf meldt.
 
Stagiaires
Regelmatig lopen er studenten stage op onze school. Bijvoorbeeld van de opleiding tot onderwijsassistent of van de Pabo. Zij doen op deze manier praktijkervaring op en ondersteunen tegelijk de leerkrachten.

Studiedagen
SKCN biedt  opvang aan tijdens studiedagen van de school. Ouders die hiervan gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met de bso in Asperen. De kosten van opvang bedragen € 6,25 per uur. De BSO is op studiedagen geopend van 8.00 – 18.30 uur. Ouders kunnen kiezen voor de volgende mogelijkheden:
 • Een ochtend van 8.00 – 13.00 uur
 • Een middag van 13.00 – 18.30 uur
 • Een ‘schooldag’ van 8.30 – 15.00 uur
 • Een bso-dag van 8.00 – 18.30 uur
Eten en drinken is bij de prijs inbegrepen. Diverse activiteiten worden dagelijks aangeboden, maar kinderen kunnen ook zelf uit de diverse spelmogelijkheden een eigen keuze maken. De afgenomen uren worden genoteerd op een daarvoor bestemd formulier en via de administratie van SKCN aan de ouders gefactureerd.

T 

Toetsen
De Zandheuvel heeft een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVOS). Hiervoor toetsen we de kinderen van groep 1 tot en met 8 regelmatig en op verschillende onderdelen. Zo kunnen wij problemen vroegtijdig signaleren en goed inspelen op wat een kind aan zorg nodig heeft.
Toetsen is belangrijk, maar het observeren van het kind individueel en in de groep is ook een belangrijk onderdeel. We nemen alleen toetsen af als het zinvol is en wat toevoegt. Alle gegevens van de leervorderingen van het kind worden bijgehouden. De coördinatie ligt in handen van intern  begeleider.  De leerkrachten bespreken met de intern begeleider de resultaten. In een teamvergadering worden de reslutaten op schoolniveau besproken.
Halverwege groep 8 maken de leerlingen de Cito eindtoets. De toets geeft een vergelijking van het resultaat van de leerling ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze toets vormt een onderdeel van de toelatingsprocedure van het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie klikt u hier.

V  

Verjaardagen
Wij besteden uiteraard aandacht aan de verjaardag van de kinderen. Er wordt (voor de kleine pauze) gezongen en in de onderbouw krijgen de kinderen een versierde muts.  De kinderen mogen trakteren aan de kinderen van de klas. Wij verwachten  dat er gezonde traktaties worden uitgedeeld.  Als leerkrachten de traktaties niet verantwoord vinden, moeten de kinderen het mee naar huis nemen, zodat ouders zelf kunnen bepalen of ze dit aan hun kind willen geven. In verband met diëten, allergieën of voedselvoorschriften is het prettig als er even contact is met de leerkracht. De leerkrachten hoeven geen andere traktaties te krijgen dan de kinderen.
 
De leerkrachten vieren hun verjaardagen gezamenlijk. Er wordt ieder jaar een goed doel gekozen. Het doel van de actie en de opbrengst wordt met de kinderen en ouders gecommuniceerd. Toch willen veel kinderen de leerkrachten ook zelf iets geven. Uiteraard kan dat, maar wij zijn al heel blij met een mooie tekening, een bloem of een zelfgebakken koekje.
 
Verlof aanvragen
zie leerplicht

Vervoer in auto’s
Wij hanteren de nieuwe regelgeving die de wet voorschrijft. In de praktijk betekent dat wij ouders vragen om zittingverhogers te gebruiken of mee te geven aan hun kind. De wet schrijft het volgende voor:
 • Kinderen kleiner dan 1.35 m een autostoel of zittingverhoger moeten gebruiken. Deze moeten goedgekeurd zijn (te zien aan keuringslabel of sticker).
 • Als op de achterbank al 2 autostoelen in gebruik zijn, dan is er vaak geen plaats voor een derde. In een dergelijk geval mag een kind op de open plek met gordel vervoerd worden.
 • Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand (en dat geldt vaak voor schoolvervoer) mogen kinderen (maar niet de eigen kinderen!) volstaan met een gordel.
 
Vrienden van de Zandheuvel
Deze groep bestaat uit ouders, grootouders en uit iedereen die de school een warm hart toedraagt. Deze groep mensen sponsort voor een bedrag (waar een minimum aan verbonden is van  € 15), zonder dat ze er een specifieke tegenprestatie voor krijgt. Ieder schooljaar wordt aan de Vrienden opnieuw gevraagd een bijdrage te geven. Ook kan er gekozen worden om lid te worden voor meerdere jaren.
Gelden die gegenereerd worden door "Vrienden van de Zandheuvel" hebben over het algemeen een cultureel of educatief doel.
De commissie “Vrienden van de Zandheuvel” bestaat uit een lid van de ouderraad, de medezeggenschapsraad en team. De commissie “Vrienden van de Zandheuvel” beheert deze extra gelden en organiseert ieder jaar een evenement. De commissie legt jaarlijks ook verantwoording af aan de leden. De leden  worden voor alle bijzondere gebeurtenissen  uitgenodigd.
 
Z

Ziekte
Wij verwachten dat ouders contact met ons opnemen als hun kind ziek is. De school moet weten waarom een kind niet aanwezig is. Daarmee wordt de zorg dat er onderweg naar school iets gebeurd kan zijn, weggenomen. Zijn kinderen zonder afmelding afwezig, dan neemt de school telefonisch contact op.